Vedtægter


Her finder du vedtægterne for TVIT

Vedtægter

Navn: § 1 Foreningens navn er TVIT.dk

Geografi: § 2 Foreningens interesseområde er Danmark

Formål: § 3 Foreningens formål er, at tilbyde boligforeninger i Danmark, TV-signaler og bredbånd til billigst mulige priser. Foreningens formål er ligeledes, at arbejde for størst mulig valgfrihed for den enkelte beboer. Foreningen skal være med minimal administration, idet dog nødvendige udgifter såsom porto, papir, mødeomkostninger etc. dækkes ind ved indtægter inkluderet i programpriserne.

Medlemmer: § 4 og repræsentantskab Enhver boligforening kan optages som medlem i TVIT.dk. Det være sig almene, andels eller ejer. En boligforening kan tilslutte sig og betaler intet optagelsesgebyr, men alene omkostningerne ved tilslutningen. Hver tilsluttet boligforening/afdeling har tre repræsentanter, som har adgang til generalforsamlingen. En boligforening, der ikke respekterer nærværende vedtægt eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af repræsentantskabet ekskluderes af foreningen. Såfremt en boligforening ekskluderes, afbrydes tilslutningen til nettet. Enhver etablering af teknisk installation hos en boligforening, ejes af boligforeningen, idet hovedstationer og andet sende udstyr, enten ejes af TVIT.dk eller den leverandør, som måtte stille et sådant til disposition.

Generalforsamling: § 5 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned, og indvarsles af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse senest 14 dage før generalforsamlingen. Sammen med indkaldelsen vedlægges regnskab og budget. Dagsordenen for en ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter.

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af budget.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Forslag til dagsordenens punkt 4 skal med navn og underskrift være formanden i hænde senest den 15. april. Forslag til vedtægtsændringer, skal dog være formanden i hænde senest den 1. april. Vedtægtsændringer kræver 2/3 dels flertal. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel, ved udsendelse af skriftlig meddelelse, og skal indkaldes af bestyrelsen, når formanden har modtaget skriftlig begæring, med angiven dagsorden, fra mindst 1/3 af repræsentanterne af de tilsluttede boligforeninger. Indkaldelsen skal i så fald ske inden for 30 dage efter modtagelsen.

Beslutninger: § 6 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer af repræsentantskabet kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver repræsentant har 1 stemme. Såfremt boligforeningen ikke har betalt et eventuelt vedtaget medlemsgebyr, har repræsentanterne fra den pågældende boligforening ingen stemmeret.

Bestyrelsen: §7a Ved foreningens genstiftelse, afholdes 3 møder med de tilsluttede afdelinger. Hver afdeling vælger tre repræsentanter. Disse repræsentanter udgør repræsentantskabet og indkaldes med 14 dages varsel, for at vælge bestyrelse.
§ 7b Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. På ulige år vælges 3 medlemmer og på lige år 2. På de ordinære generalforsamlinger vælges 2 suppleanter for et år ad gangen. Den suppleant, som får flest stemmer, er 1. suppleant. Ved stemmelighed, trækkes lod. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og tilsynsførende. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virke. Der ydes ikke honorar til bestyrelsen. Bestyrelsen kan på intet tidspunkt forpligte medlemmerne.

Økonomi og regnskab § 8 Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Første regnskab aflægges på generalforsamlingen i maj 2016 og dækker perioden fra oprindelig start til 31/12 2015. Overskud anvendes alene til konsolidering. Såfremt overskuddet udgør mere end tre måneds betaling pr. husstand, returneres dette de enkelte tilmeldte beboere i forhold til indbetalingen. Tilbagebetalingen fratrækkes kommende opkrævninger. Foreningen tegnes af formand og kasserer i fælleskab.

Hæftelse § 9 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. Et udtrædende medlem har ikke krav på nogen andel af foreningens formue. Ved ejer/lejerskifte indtræder det nye medlem i den tidligere ejer/lejers forpligtelser og rettigheder med de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte ændringer og bestemmelser. Ethvert ejer/lejerskifte SKAL meddeles antenneforeningens bestyrelse. Tekniske installationer § 10 Hovedstationer og andet leveringsudstyr kan ejes af foreningen. Foreningen varetager vedligeholdelsen heraf. Ændringer af signal-udbyder, skal varsles aftagerne mindst 30 dage før ændringsdato. Ved enhver ændring eller ombygning skal bestyrelsen sikre, at nettet overholder alle relevante specifikationer. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der ikke nedtages ulovlige signaler, eller signaler, som man ikke er berettiget til, eller, hvor leverandør har opsagt levering.

Udlicitering § 11 Bestyrelsen kan overlade signalleverancen til enhver udbyder. Denne indgår så selvstændig kontrakt med aftageren. Signalleverandøren skal i alle tilfælde pålægges administrationen af både signalleverancen og af økonomien, med mindre andet aftales.

Opløsning § 12 Ophævelsen af foreningen kan kun gennemføres af en lovlig indvarslet generalforsamling, hvor repræsentanter for mindst 2/3 af de tilsluttede husstande stemmer for ophævelsen. Såfremt der ikke er fremmødt repræsentanter for mindst 2/3 af de tilsluttede husstande, kan ophævelsen vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte repræsentanter, men der skal i så fald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som skal indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling, med mindst 2/3 af de fremmødte repræsentanter stemmer vedtager, på denne anden ekstraordinære generalforsamling, at foreningen skal ophøre, er dette gældende uanset antallet af mødte repræsentanter. Såfremt foreningens opløsning skulle blive vedtaget, fratræder bestyrelsen straks, og foreningens ledelse overtages af en eller flere på generalforsamlingen valgt likvidator. Et eventuelt likvidationsoverskud skal fordeles på den måde generalforsamlingen bestemmer det.

Tvivlsspørgsmål § 13 Tvivlsspørgsmål vedr. denne vedtægt, afgøres af generalforsamlingen.